Personálny audit

Vhodný spôsob posúdenia organizačnej štruktúry organizácie,
efektívnosti informačných tokov, vykonávaných činností,
neefektívnosti alebo duplicity či vyťaženosti jednotlivých pracovníkov.

Personálny audit

Personálny audit predstavuje profesionálnu analýzu ľudských zdrojov spoločnosti. Poskytuje nezávislé zhodnotenie manažérskeho a personálneho potenciálu spoločnosti a poskytuje komplexný obraz o personálnej situácii a efektivite personálneho riadenia. Pomáha zistiť, nakoľko sú zamestnanci a práca, ktorú vykonávajú efektívna, zisťuje sa ich potenciál, silné a slabé stránky. Personálny audit pomáha odhaliť súčasný stav a vyhodnotiť, či je v spoločnosti dostatok alebo prebytok zamestnancov. Na základe výstupu z auditu je možné zmeniť resp. upraviť personálnu štruktúru tak, aby firma dosahovala čo najlepšie výsledky. Napomáha pri úprave kompetencií a povinností zamestnancov a nastavenia ideálneho zloženia ľudských zdrojov v spoločnosti.

Efektom aplikácie výstupov auditu je zvýšenie výkonnosti, produktivity, skvalitnenie tímovej práce, zlepšenie internej komunikácie a klímy v spoločnosti, zvýšenie motivácie a spokojnosti, zníženie fluktuácie a identifikácia rozvojových možností zamestnancov.

Cieľom komplexného personálneho auditu je odpoveď na tri základné otázky:

  • Koľko pracovníkov je potrebné mať v organizácii, aby zvládli súčasný objem práce?
  • Kto z pracovníkov sa najlepšie hodí pre danú pracovnú pozíciu?
  • Ako je nastavený systém riadenia ľudí v organizácii?

Výstupom je písomná správa obsahujúca analýzu súčasného stavu v spoločnosti podľa zadania projektu a konkrétne odporúčania vrátane poukázaní na silné a slabé stránky, možné príležitosti a ohrozenia. Samozrejmosťou je aj implementácia navrhnutých možností.

lupa ikona png

Kontakt

Ak sme Vás zaujali, alebo máte doplňujúce otázky, kontaktujte nás.

Kontakt